top of page

Praktische informatie

Op deze pagina vind je algemene informatie over de aanmeldprocedure, betaling en verzekering. Het is goed om deze informatie zorgvuldig te lezen, het liefst voorafgaand aan ons eerste contact. Wanneer bepaalde informatie vragen oproept, kan je deze uiteraard met mij bespreken. Ook zal ik je in onze eerste gesprekken informeren over de belangrijkste zaken.

Verder vind je hier een aantal documenten over onder andere kwaliteit en privacy en ook over de klachtenprocedure. Deze documenten kan je als je dat wenst inkijken.


Verwijzers vinden hier de belangrijkste informatie rondom aanmeldingen.

algmeen

Algemene informatie

Aanmelden

Wanneer je van de huisarts een verwijsbrief hebt ontvangen voor gespecialiseerde GGZ, kan je via dit contactformulier contact met mij opnemen. Ik zal dan een telefonische afspraak met je inplannen, om een eerste inschatting te maken of je in aanmerking kan komen voor therapie bij mij. Wanneer dit het geval is, zullen we een intakegesprek plannen. Het is belangrijk dat ik de verwijsbrief vóór het eerste intakegesprek binnen heb, alle gesprekken voorafgaand aan de datum van de verwijsbrief worden namelijk niet vergoed. Verder raad ik aan voorafgaand aan de intakeprocedure uit te zoeken of de behandeling gedeeltelijk danwel volledig vergoed wordt door je zorgverzekeraar. Lees hieronder meer over betaling en vergoeding.

Wachtlijst

In het algemeen werk ik met een slechts beperkte wachtlijst, omdat ik vaak geen toezeggingen kan doen over de termijn waarop ik nieuwe cliënten kan aannemen. Op de homepagina vind je de meest up to date informatie over ruimte voor nieuwe cliënten en de wachtlijst.

Betaling en verzekering

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van je verzekering, het percentage van de vergoeding is 60-100%, afhankelijk van je polis. Het is je eigen verantwoordelijkheid om voor de start van diagnostiek en therapie uit te zoeken welk percentage van de door mij geleverde zorg je vergoed krijgt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het wel belangrijk dat je van je huisarts een verwijzing hebt voor “gespecialiseerde GGZ”. Houd er verder rekening mee dat je eerst je eigen risico (385 euro in 2022) zelf moet betalen.

Er zijn in 2024 verschillende mogelijkheden om psychotherapie (deels of 100%) vergoed te krijgen:

- Heb je een restitutiepolis bij een al dan niet gecontracteerde zorgverzekeraar, dan krijg je in het algemeen 100% van de zorgkosten vergoed. Hier vind je uitleg en een overzicht van de verzekeraars die in 2024 een restitutiepolis aanbieden (dat zijn: Menzis Basis Vrij; ASR Eigen Keuze; Aevitae Basisverzekering Restitutie).

- Heb je een naturapolis bij een door mij gecontracteerde zorgverzekeraar, dan krijg je in het algemeen 100% van de zorgkosten vergoed. Ik heb voor 2024 een contract met DSW, Zorg en Zekerheid, ASR en Zilveren Kruis (laatste update 23-12-23)

- Heb je een naturapolis bij een niet door mij gecontracteerde zorgverzekeraar, dan krijg je in het algemeen 60-80% van de zorgkosten vergoed.

Ik hanteer de wettelijk door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven, zie hiervoor deze linkLees hier meer over het bekostigingsmodel. 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

De verzekeraar stelt een aantal voorwaarden aan behandelingen, waaronder het met regelmaat meten van de behandelresultaten middels vragenlijsten. Dit wordt routine outcome monitoring (ROM) genoemd. Ik zal je deze vragenlijsten toesturen en het is belangrijk dat je deze invult, omdat de verzekeraar bij het niet beschikbaar zijn van deze lijsten de vergoeding mogelijk kan afwijzen.

Afmelden en no-show

De zorgverzekeraar vergoedt geen niet-geleverde zorg. Ik wil je dan ook vragen je minimaal 24 uur voor de geplande afspraak af te melden, anders ben ik genoodzaakt 75 euro no-show tarief in rekening te brengen. Deze 75 euro moet je dus zelf betalen.

Crisis

In principe neem ik geen crisisgevoelige cliënten aan. Met crisisgevoelig bedoel ik bijvoorbeeld ernstig zelfbeschadigend gedrag of zelfmoordpogingen, waardoor de verwachting is dat je een beroep zult moeten doen op bijvoorbeeld de crisisdienst of het ziekenhuis. De reden hiervoor is dat ik alleen en slechts een beperkt aantal uren in deze praktijk werk en daardoor niet voldoende beschikbaar en bereikbaar ben voor mensen die voor meer dan de in de therapie afgesproken uren een beroep op mij zouden willen doen. Natuurlijk kan het zo zijn dat er gedurende de behandeling een door ons beide onvoorziene crisis ontstaat. In dat geval ben je buiten kantoortijden aangewezen op de huisartsenpost of de psychiatrische crisisdienst van Amsterdam. Wanneer ik binnen kantoortijden niet bereikbaar ben, verzoek ik je contact te zoeken met je huisarts. Samen zullen we vervolgens evalueren of de behandeling bij mij voortgezet kan worden, of dat er een andere behandelvorm ingezet zal moeten worden.

Waarneming

Indien nodig heb ik de mogelijkheid om tijdens mijn vakantie waarneming te regelen bij een collega psychotherapeut of psychiater. Ik bekijk samen met jou en per vakantie of waarneming wenselijk of nodig is.

Intercollegiaal overleg en supervisie

Met regelmaat toets ik mijn handelen bij collega psychotherapeuten en psychiaters, dit geldt zowel voor de diagnostiek als voor de evaluatie van lopende behandelingen. Hiervoor beschik ik over een netwerk van collega’s en neem ik deel aan intervisie. Hoewel ik als psychiater bevoegd ben om psychotherapie te geven, bespreek ik in het kader van mijn verdieping in de psychoanalytische therapie mijn behandelingen met een supervisor. Dit betekent dat het kan zijn dat ik je toestemming vraag om onze therapiesessies op te nemen. Uiteraard ga ik zeer zorgvuldig om met deze opnames, zijn ze alleen voor gebruik in supervisie of binnen de opleiding en worden ze hierna weer gewist. Hier kan je meer lezen over hoe ik omga met privacy en hoe ik kwaliteit waarborg.

Intercollegiaal overeg
Kwaliteit

Kwaliteit & Privacy

Kwaliteit

Als medisch specialist en psychiater ben ik gebonden aan de voorschriften voor beroepsuitvoering vanuit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG), mijn BIG-registratienummer is 29911195101 en is te raadplegen op www.bigregister.nl. Daarnaast houd ik mij aan de door mijn beroepsgroepen (de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) geformuleerde kwaliteitseisen en gedragscodes. Elke praktijk is verplicht in een kwaliteitsstatuut te formuleren hoe aan diverse kwaliteitseisen wordt voldaan. Mijn, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) goedgekeurde, kwaliteitsstatuut vind je hier.

Beroeps-geheim

Alles wat je met mij bespreekt is vertrouwelijk en zal niet zonder jouw toestemming met anderen worden gedeeld, dit geldt ook voor de gegevens in je dossier. Wanneer ik informatie wil opvragen bij of delen met anderen zal ik hier expliciet je toestemming voor vragen, denk hierbij aan informatie over eerdere behandelingen, maar ook aan het delen van informatie met familieleden. Daarbij zal ik je in principe altijd de informatie die ik deel laten inzien en je op de hoogte brengen van de informatie die ik ontvang.

Het is goed om te weten dat ik in het algemeen een beknopte terugkoppeling aan de huisarts zal geven over diagnostiek en behandeling, graag hoor ik van jou of je hier bezwaar tegen hebt. Daarnaast ben ik wettelijk verplicht ben om je diagnose te vermelden op de nota aan de zorgverzekering.

 

Binnen mijn beroepsgroep is het gebruikelijk om vakinhoudelijk overleg te plegen met collega’s, zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg waarborgen. Het staat mij vrij om cliënten met collega’s (zie ook intercollegiaal overleg en supervisie) te bespreken, wanneer dat de behandeling ten goede komt of in het kader van opleidingen. Het bespreken gebeurt in dat geval altijd in geanonimiseerde vorm. Dat betekent dat ik je persoonsgegevens niet deel, maar er ook voor zorg dat er geen naar jou herleidbare persoonlijke zaken besproken worden.

Dossiervoering

Alle informatie uit je medisch dossier, zoals persoonsgegevens, brieven en rapportages van diagnostiek en gesprekken, sla ik op binnen een elektronisch beschermde omgeving (een elektronisch patiëntendossier; EPD). Wanneer er vertrouwelijke informatie moet worden gedeeld met jou, je huisarts, de verzekeraar of anderen, gebruik ik het beveiligde berichtenverkeer vanuit dit systeem.

Ik ben, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), verplicht om je dossier 15 jaar te bewaren, daarna wordt het vernietigd. Je hebt recht op inzage van je dossier, als je daarvoor een schriftelijk verzoek indient, waarin je aangeeft welke informatie je zou willen ontvangen. Ook kan je schriftelijk verzoeken je dossier eerder dan binnen de genoemde 18 jaar te laten vernietigen.

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG)

Iedere organisatie is verplicht zich aan de Europese privacywetgeving te houden, in Nederland zijn de onder deze wetgeving vallende verplichtingen opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In mijn privacystatement leg ik uit hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. 

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over de behandeling of bij klachten van welke aard dan ook, vind ik het erg belangrijk dat je deze klacht eerst met mij bespreekt, om te kijken of we er samen uit kunnen komen. Als het ons niet lukt om tot een oplossing te komen, heb je het recht om bemiddeling te vragen via een klachtenfunctionaris. Hiervoor ben ik aangesloten bij de aan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) gekoppelde klachten- en geschillencommissie, te bereiken via klachtenfunctionaris@nvvp.net. Hier vind je meer uitleg over het klachtenreglement.

Verwijzers

Voor verwijzers

Informatie

Huisartsen, collega psychiaters en psychologen kunnen naar mij verwijzen. In het algemeen melden cliënten zich zelf bij mij aan en hebben zij van u een verwijsbrief voor gespecialiseerde GGZ nodig.

 

Psychoanalytische psychotherapie betreft een gespecialiseerde GGZ behandeling, bij twijfel over de indicatie kunt u altijd eerst voor overleg contact met mij zoeken via dit (onbeveiligde) formulier. Informatie over mijn wachtlijst publiceer ik in de berichten, onderaan de home pagina.

 

In het algemeen is een traject bij mij niet passend wanneer er sprake is van zeer ernstige problematiek, zoals psychoses, verslavingen, agressie of ernstige suïcidaliteit. Ook kan ik geen behandeling bieden wanneer er verwacht kan worden dat er veelvuldige crises optreden, waardoor er buiten kantoortijden ook een beroep gedaan moet worden op de zorg, van bijvoorbeeld de crisisdienst. Verder bied ik individuele therapie in een maximale frequentie van 2 keer per week, dat betekent dat u niet naar mij kan verwijzen voor meer intensieve en/of multidisciplinaire behandelingen.

 

De verwijzing moet in elk geval de volgende informatie bevatten: persoonsgegevens van de cliënt, DSM-diagnose of vermoeden daarvan, een korte samenvatting van de psychiatrische voorgeschiedenis en de indicatie voor verwijzing naar gespecialiseerd GGZ. Van u heb ik uw praktijkgegevens nodig en uw AGB-code, alsmede uw handtekening en de datum van verwijzing.

bottom of page